poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Velké dějiny zemí Koruny české

Sv. V, 1402-1437

Papírovou knihu můžete koupit zde:

toto vydání
skladem
593 Kč

Kniha je momentálně vyprodána ve všech obchodech ze země: Slovenská republika.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Našli jsme přes 300 podobných knih:

Co o knize říká nakladatel:

Pátý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od roku 1402 do roku 1437.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: 2010, česky, Paseka, Praha, Litomyšl

Široce koncipovaný výklad českých dějin v pohusitském období, v době vlády Jiřího z Poděbrad a za panování Jagellonců. Evropský kontext českého vývoje. Dědictví husitské revoluce, vláda Albrechta Habsburského. Neklidná doba interregna, složité

Pro vydání: 2010, česky, Paseka, Praha, Litomyšl

Široce koncipovaný výklad českých dějin v pohusitském období, v době vlády Jiřího z Poděbrad a za panování Jagellonců. Evropský kontext českého vývoje. Dědictví husitské revoluce, vláda Albrechta Habsburského. Neklidná doba interregna, složité náboženské poměry v zemi "dvojího lidu". Vzestup Jiřího z Poděbrad (po smrti Ladislava Pohrobka zvolen 1458 českým sněmem za českého krále). Boje Jiříka z Poděbrad s katolickou opozicí, spory s papežem, zápas s uherským králem Matyášem Korvínem. Nástup Jagellonců na český panovnický trůn (Vladislav Jagellonský korunován 1471), pokračování válek o země Koruny české mezi králem Vladislavem a Matyášem Korvínem. Stavovský stát pod vládou Jagellonců. Vyhrocení vztahů mezi královskými městy a šlechtickými stavy. Kodifikace zemského práva ve Vladislavském zřízení zemském (1500). Hospodářský vývoj českých zemí. Kultura a vzdělanost jagellonského období, epochy na rozhraní středověku a novověku

Dějiny českých zemí v letech 1938-1945 - druhá republika a protektorát. Historická interpretace období, kdy byla narušena a posléze zlikvidována integrita čs. státu a ohrožena existence národa samotného

Druhá část dílu věnovaného vládě Lucemburků v českých zemích. Demografické poměry. Vzdělání a umění. Česká koruna v rukou dědiců Karla IV. (Václav IV. a Zikmund)

Politický, společenský i kulturní obraz českého středověkého státu za vlády Lucemburků s důrazem na panovnické osobnosti Jana Lucemburského a Karla IV

Historický vývoj českých zemí po nástupu Habsburků na český trůn - období vlády Ferdinanda I., Maxmiliána II., Rudolfa II. a Matyáše. Společenská stratifikace, pozemková držba, náboženské poměry i postavení českých zemí v rámci evropského impéria Habsburků. Mocenské střety katolických panovníků se stavovskou opozicí. Rudolfinské období. viz též 1. díl

Struktura a fungování českého stavovského státu v l6. stol. Nástup Habsburků a snaha o nastolení katolické centralistické monarchie. Stavovská opozice

Autor velice podrobně líčí všechny, zejména politické události, které doprovázely vznik samostatné Československé republiky a územní problémy s tím spojené. V další části pak rozebírá cestu ke stabilizaci státu a zejména činnost jednotlivých vlád - Kramářovy, Tusarovy a Černého. Velkou pozornost věnuje vnitropolitické situaci po r. 1920 (Benešova vláda, tři vlády Švehlovy, Udržalova vláda a vládní krize až do r. 1929). Velice podrobně si všímá vzniku základní mocenské struktury a činnosti politických stran ve vnitřní i zahraniční politice specifické situace Slovenska v novém státě. - Doplněno obsáhlými poznámkami k jenotlivým tématickým celkům, rozsáhlou bibliografií a velkým jmenným rejstříkem. Pouchovv D2

Podmínky vzniku samostatného Československa a vývoj státu až do r. 1929

Politické dějiny. Osvícenství a jeho pronikání do českých zemí. Osvícenský absolutismus a vznik občanské společnosti. Stát a reformy Marie Terezie a Josefa II. Demografický vývoj a stav venkovské i městské populace. Zemědělství, manufaktury a počátky průmyslové výroby. Rozvoj věd. Umění a kultura. Nicovaz

Historický vývoj českých zemí ve 2. pol. 18. stol. za vlády Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II

Okupace čs. pohraničí po Mnichovu a vznik říšské župy Sudety. Druhá republika a přestavba hospodářského a politického života. Zánik demokratických politických struktur a nastolení režimu autoritativního charakteru. Opozice a hledání demokratických alternativ vývoje. Kulturní a společenské klima. Slovensko na cestě od autonomie k samostatnému státu. Likvidace "zbytků Československa" a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Okupace, okupační režim, jeho instituce a cíle. Počátky národního odporu. Domácí odboj, politický exil a zahraniční odboj. Autoři rozdělili popisované období do dvou dílů. První končí r. 1941, kdy se v souvislosti s mezinárodním vývojem (přepadení SSSR a vznik protihitlerovské koalice) aktivizují a sjednocují jednotlivé odbojové složky. Okupační správa reaguje změnou politiky a funkce říšského protektora se ujímá R. Heydrich

Dějiny československého státu od r. 1929 až do podepsání mnichovské dohody v r.1938

Příčiny, projevy a rozsah krize. Narušení stávajících společenských pořádků a struktur. Jan Hus (život, činnost, teoretická východiska a dílo). Husova reformní skupina a úsilí o obnovu souladu v církvi i společnosti. Husova pře. Husitská revoluce (příčiny, průběh, výsledky). Úsilí o nový model uspořádání české stavovské společnosti. Nicovaz

Krize českého soustátí v pozdním středověku a její evropské souvislosti. Zrod reformního programu nápravy církve a společnosti. Husitská revoluce

Společenský, ekonomický, kulturní a duchovní vývoj českých zemí v období vrcholného středověku za vlády Přemysla Otakara I. a Václava I. Završení procesu vytváření feudální společenské struktury. Upevnění královské moci. Počátky vzniku měst. Postavení českého státu v Evropě. Nicovaz

Ucelený výklad dějin 13.stol., ve kterém se české země zapojují do politického a kulturního kontextu evropských dějin je rozložen do 2 dílů (2. a 3. sv. syntézy)

Původní práce z pera předních českých historiků, jejichž jádro tvoří autorský kolektiv Dějin zemí Koruny české (Paseka 1992). Velkorysý projekt počítá se 16 svazky! Významný autorský i nakladatelský počin, jehož cílem je prezentace nejnovějších badatelských výsledků české historiografie a zřejmě i nových metodologických přístupů. Nicovaz

Úvodní svazek monumentální historické syntézy je věnován českým zemím v pravěku, počátkům slovanského osídlení a raně středověkému přemyslovskému státu

Syntéza. Obecná charakteristika období. Mezinárodní postavení českého království ve středoevropském prostoru. Rozvoj integrační role Čech v regionu zejména za vlády Přemysla Otakara II. Vznik tradičních struktur středověké společnosti a státnosti. Formování městských center. Německá kolonizace. Církev, kultura, vzdělanost. Nicovaz

Politické, hospodářské a kulturní dějiny českých zemí v období vrcholného středověku (13.stol.). České království posledních Přemyslovců

Rok 1941 - přepadení SSSR hitlerovským Německem a vstup USA do války. Celosvětový charakter válečného konfliktu. Situace v protektorátu a nástup R. Heydricha do funkce říšského protektora. Zásadní změny v okupační politice. Snaha o "konečné řešení" české otázky a likvidaci odboje. První stanné právo. Atentát a heydrichiáda. Druhé stanné právo. Aktivity exilové politické reprezentace směřující k zajištění poválečné svobodné existence ČSR. Vojenský odboj na Západě i na Východě. Totální mobilizace protektorátního potenciálu v závěrečné fázi války. Český odboj a Slovenské národní povstání. Partyzánská válka. Přípravy na závěrečné vystoupení odbojových skupin. Orientace na celonárodní ozbrojené povstání. Politická jednání Benešovy vlády a přípravy na obnovu republiky. Poslední období okupační moci a rozklad protektorátního režimu. Národní povstání v květnu 1945 a osvobození

První oddíl sleduje zejména politickou situaci v zemi před vypuknutím velké hospodářské krize; vedle toho jsou zde i kapitoly o demografickém vývoji, kultuře, školství a osvětě v tomto období. Další části se věnují státní politice v letech krize a zhoršování mezinárodní situace v době, kdy v Německu převzal moc A. Hitler. Celá jedna část knihy je věnována posledním létům života T.G.Masaryka, zejména jeho odstoupení z funkce hlavy státu a volbě E. Beneše prezidentem republiky. Dále věnuje autor pozornost diplomatickým jednáním po stupňování německých požadavků na odstoupení části čs. území, komplikacím ve vývoji vztahů mezi Čechy a Němci, vnitropolitické situaci čs. státu i celkovému zhoršení situace po tzv. anšlusu Rakouska. Poslední oddíl se zabývá sudetoněmeckou otázkou, misí lorda Runcimana, mobilizací a konečně mnichovskou dohodou. - Doplněno obsáhlými poznámkami, soupisem literatury a jmenným rejstříkem. Pouchovv D2

Politický a kulturní vývoj českých zemí v 2. polovině 15. a na začátku 16. století - od konce husitských válek po nástup Ferdinanda I. Habsburského na český trůn

Průběh a mezinárodní kontext českého stavovského povstání. Pobělohorský vývoj, upevnění habsburské moci v českých zemích ve druhé a třetí čtvrtině 17. století - panování Ferdinanda II., Ferdinanda III. a počátky vlády Leopolda I. Proměny české společnosti, náboženský vývoj (rekatolizace), vzdělanost a věda daného období. Kultura pozdního manýrismu a raného baroka v Čechách - výtvarné umění, písemnictví a hudba

Přehled politických, sociálních a kulturních dějin zemí České koruny v období od stavovského povstání (1618-20) do počátků vlády Leopolda I. (do roku 1683)

Devátý svazek popisuje vnitropolitické události a zahraničněpolitické směřování habsburské monarchie v širokém kontextu evropských dějin konce 17. a první poloviny 18. století, tedy v době vlády císařů Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Autoři se věnují jak válkám s osmanskou říší, tak boji o politickou rovnováhu sil v Evropě. V dalších kapitolách sledují náboženský, společenský a hospodářský vývoj českých zemí v době vrcholného baroka. V závěrečném oddíle příbližují ideová východiska zdejší barokní kultury a výtvarného umění (svazek obsahuje přehled vývoje architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla a kapitoly o proměnách barokního písemnictví, hudby a divadla)

Přehled politických, sociálních a kulturních dějin zemí České koruny v období od porážky osmanských vojsk u Vídně (1683) po závěr vlády císaře Karla VI. (1740)

Syntetická práce klade velký důraz na výklad politických dějin od vydání říjnového diplomu císařem Františkem Josefem I. roku 1860 až do roku 1890, kdy končí éra staročeské strany; autoři popisují obnovení ústavnosti v habsburské monarchii po roce 1860, zahájení české pasivní rezistence, průběh a důsledky prusko-rakouské války z roku 1866, uzavření rakousko-uherského vyrovnání o rok později, neúspěšný pokus dosáhnout česko-rakouského vyrovnání r. 1871 (fundamentální články), ukončení politiky pasivní rezistence roku 1879 a "drobečkovou" politiku. Stranou zájmu nezůstává ani ekonomický a demografický vývoj, sociální poměry, školství, kultura nebo náboženská problematika

Přehled politických, hospodářských, kulturních i sociálních dějin českých zemí mezi lety 1860-1890. Utváření moderního českého národa

Můj názor na knihu Velké dějiny zemí Koruny české / 1402-1437 (Sv. V):

zrušit
TOPlist