poličky:
seznamy pro všechny:
seznamy jen pro mě:
přidat seznam

Dějiny umění.

8 /

Další autoři: František X Halas (překladatel), Lenka Bydžovská (autor), Libuše Macková (překladatel), Hana Stašková (překladatel), Jiří Pechar (překladatel), Miloslava Neumannová (překladatel), Dagmar Halasová (překladatel), Miloslava Neumannová, Josef Hobzek, Jan Schejbal, Hana Stašková, Libuše Macková, Jiří Pechar, Lenka Bydžovská, Jiří Kasl, Ladislav Štindl, Dagmar Halasová, František X. Halas

Papírovou knihu můžete koupit zde:

Kniha je momentálně ve všech obchodech vyprodána.

Přihlaste se k odběru a zašleme vám e-mail ihned jakmile se objeví někde skladem!

Co o knize říká nakladatel:

Dějiny umění 12 jsou zatím posledním svazkem řady Dějiny umění, vydávané postupně v Knižním klubu. Tento díl je původní prací českých odborníků na současné výtvarné umění, teoretiků, kunsthistoriků,…
Dějiny umění 12 jsou zatím posledním svazkem řady Dějiny umění, vydávané postupně v Knižním klubu. Tento díl je původní prací českých odborníků na současné výtvarné umění, teoretiků, kunsthistoriků, publicistů i umělců. Ti se pokusili v 10 kapitolách, rozdělených především podle jednotlivých výtvarných oborů, zachytit proměny výtvarné scény od 60. let až do současnosti a jejich sociální, politické a technologické aspekty. Přestože pro moderní umění je typické právě stírání hranic mezi jednotlivými obory a odklon od jejich klasických premis, experimentování na poli technik a materiálů, tradiční dělení výtvarných oborů zůstává často jediným vodítkem ve složitém labyrintu postmoderny a jejího dopadu na životní styl či vnímání uměleckých i jiných souvislostí.
Dějiny umění 12 jsou pokusem o vystižení sučasných tendencí a směrů, o zachycení oblastí, jimiž se ještě nedávno teorie výtvarného umění vůbec nezabývaly - například elektronickými médii a jejich dopadem, reklamou jako formou uměleckého vyjádření či tvorbu inspirovanou velkoměstským folklórem, jakou je třeba graffiti.
Dvanáctý díl Dějin umění se od předchozích jedenácti neodlišuje jen tím, že vznikal kompletně jako původní práce českých autorů, ale i tím, že představuje první pokus o komplexní zachycení dynamické a proměnlivé tváře umělecké scény posledních desetiletí.

Stručný obsah knihy:

Pro vydání: Vyd. 4., v Knižním klubu 1, 2000, česky, Balios, Knižní klub / Světové umění, svazek 65, Praha

Výklad o hlavních proudech v architektuře, sochařství a malířství rokoka, klasicismu, romantismu a impresionismu v předních evropských zemích včetně stati o koloniální architektuře latinské

Pro vydání: Vyd. 4., v Knižním klubu 1, 2000, česky, Balios, Knižní klub / Světové umění, svazek 65, Praha

Výklad o hlavních proudech v architektuře, sochařství a malířství rokoka, klasicismu, romantismu a impresionismu v předních evropských zemích včetně stati o koloniální architektuře latinské Ameriky a závěrečné stati o základech moderního umění. Samostatné studie jsou věnovány Franciscu Goyovi a Edouardu Manetovi. Textovou část doplňují barevné reprodukce řady proslulých výtvarných děl.

Encyklopedický přehled evropského umění 18. až l9. století, kdy umění překročilo z období historických slohů do období moderních směrů

Výklad o hlavních proudech v architektuře, sochařství a malířství rokoka, klasicismu, romantismu a impresionismu v předních evropských zemích včetně stati o koloniální architektuře latinské Ameriky a závěrečné stati o základech moderního umění. Samostatné studie jsou věnovány Franciscu Goyovi a Edouardu Manetovi. Textovou část doplňují barevné reprodukce řady proslulých výtvarných děl

Druhý díl Pijoanových dějin umění je věnován antice, umění Řecka, umění Etrusků a vývoji římského umění

Na základě objevů 20. století je strukturovaný i tento ucelený přehled vývoje antického umění světa. Chronologie začíná kulturou a uměním krétsko-mykénským, řeckým archaickým uměním a vznikem dórského a iónského slohu, helénistickým uměním, etruským uměním a dlouhým vývojem římského umění od založení Říma v roce 753 př.n.l. až po pozdní dobu římského umění, jehož nejcharakterističtější památka-Konstantinův oblouk byl postavený na paměť vítězství císaře nad Maxentiem v roce 313 n.l. Much

Encyklopedický přehled světového umění od poslední dekády devatenáctého století po dvacátá léta našeho století

Pátý díl je věnován renesanci, která otevírá ve vývoji dějin umění novověk. Renesanční sloh přináší nové pojetí prostoru a perspektivního zobrazování, novou technologii malby i nové žánry jako krajinomalbu a portrét. Encyklopedie sleduje vývoj renesance na území Itálie a Nizozemí. V monografických kapitolách se zaměřuje na počátky renesančního sochařství, raný vývoj italské malby a její rozvoj ve 14. a 15. století, na vlámskou malbu 15. století reprezentovanou osobností Jana van Eycka a na přínos dalších osobností italské renesance (Verrochio, Brunelleschi, Donatello, Botticelli a Leonardo da Vinci). Much S1a

Encyklopedický přehled evropské renesance vymezené vztahem k antickým ideálům, racionalismem a humanismem nové doby

Jednotlivé studie seznamují s většinou uměleckých směrů z doby před druhou světovou válkou (zejména se surrealismem) a podávají přehled o hlavních směrech vývoje a osobnostech západního umění v druhé polovině dvacátého století (abstraktní malba, abstraktní expresionismus, pop-art, kinetické umění a op-art). Obsáhlé stati jsou věnovány sochařství a architektuře 20. století i průmyslovému designu. Much S1a

Encyklopedický přehled světového umění od počátku dvacátého století až po šedesátá léta

Výklad o hlavních proudech barokního umění (architektury, sochařství a malířství) v Itálii, Španělsku, Francii, Belgii a Holandsku, v Anglii, střední Evropě a v Rusku. Samostatné studie jsou věnovány Caravaggiovi a jeho následovníkům v Itálii, Velázquezovi ve Španělsku, baroknímu umění ve Francii za vlády Ludvíka XIV., vlámskému umělci Rubensovi a holandským malířům Rembrandtovi a Vermeerovi. Vzhledem k významu českého baroka v konfrontaci s evropskou tvorbou, je věnována malá pasáž i českému baroknímu umění. Textovou část doplňují barevné reprodukce řady proslulých výtvarných děl

Encyklopedický přehled evropského umění 17.století, jemuž dal charakteristickou podobu umělecký sloh - barok

Jednotlivé kapitoly jedenáctého svazku jsou věnovány různým významným tématům, kterým se v chronologickém přehledu výtvarného umění nevěnovala pozornost. Týká se umění černé Afriky, Oceánie, umění Chetitů, Parthů, Sasánovců, Féničanů a Keltů včetně umění Iberského poloostrova. Vývoj francouzského umění 19. století je obohacen kapitolou o poromantickém malířství, o realistických a naturalistických proudech v sochařství. Pozornost je věnována ilustraci 19.století, španělskému a ruskému malířství 19.století, umění období historismu a novým technologiím v architektuře, uměleckému řemeslu a užitému umění na počátku průmyslové éry, sochařství 1.pol.20.století a působení ideologie totalitních systémů na umění. Much S1a

Dodatkový 11. svazek encyklopedického díla obsahuje témata, na které se v desetisvazkovém souboru nedostalo

Šestý díl encyklopedie se věnuje vrcholné renesanci 16. století, pozdní renesanci a manýrismu. Centrem uměleckého dění jsou Řím a Benátky, kde působí velká řada uměleckých osobností. Z těchto center se renesanční ideály šíři i do dalších zemí Evropy. Jednotlivé kapitoly encyklopedie jsou věnovány přehledu malířství, sochařství a architektury 16. století ve střední Itálii, benátskému malířství, renesanci ve Španělsku, Francii, Nizozemí a střední Evropě, kde se tvoří směr nazývaný také záalpskou nebo severskou renesancí. Textovou část doplňují barevné reprodukce řady proslulých výtvarných děl. Much S1a

Encyklopedický přehled pozdní evropské renesance vymezené vztahem k antickým ideálům, racionalismem a humanismem nové doby

Čtvrtý díl dějin umění je věnován významným památkám gotického umění ve Francii, Španělsku a Itálii. Charakterizuje gotické umění ve střední a severní Evropě, ve Velké Británii a ve východním Středomoří. Začleňuje Asii do evropské antické kulturní sféry a zaměřuje se na nejtypyčtější znaky a ukázky parthského a sásánovského umění. Seznamuje s výtvarnými projevy islámského umění a památkami starověkého a klasického umění Indie. Stručná kapitola je věnována i přehledu památek a umění Dálného východu, Číny a Japonska. Kniha je bohatě ilustrována 405 barevnými reprodukcemi významných děl a památek a je vybavena rejstříkem. Much S1a Much S1a

Encyklopedický přehled evropského gotického umění a umělecká tvorba arabského světa ve stejném slohovém období

Třetí svazek zahrnuje nejstarší formy křesťanského umění v katakombách, křesťanskou architekturu a mozaiky římského a východního původu. Byzantské umění Kontantinopolu od 4. do 12. století a jeho šíření. Umění Keltů, Skytů, Germánů, Vizigótů a Vikingů. Kulturní prostředí a rozkvět středověkého umění v karolínské říši. Výtvarnou tvorbu 11. a 12. století v zemích západní Evropy, kde po skončení karolínské doby vznikl románský sloh. Much S1a, D1d5, D1e

Přehledný vývoj výtvarné kultury raně křesťanského Západu, Východu, Byzance a románského slohu v Evropě (4.až 12.století)

Jednotlivé studie devátého dílu se věnují sledování nejvýznamějších zvratů a proměn ve výtvarném umění, spojených s rozvojem průmyslové civilizace a složitým vývojem společenskohistorických skutečností. O slovo se hlásí nový básnický a umělecký směr symbolismus, svou činnost zahajuje skupina Nabis a kolem roku 1900 vzniká univerzální sloh secese, který zasáhl všechny obory výtvarné tvorby. Na začátku 20.století se rychle střídají nové tendence a směry moderního umění (fauvismus, kubismus, futurismus, Pařížská škola, geometrická abstrakce, expresionismus, dada a Nová věcnost), které přinášejí nové podněty, proudy a osobnosti. Samostatné studie jsou věnovány architektonické revoluci, probíhající koncem 19.století a spojené s novou estetikou založenou na teorii funkcionalismu a naivnímu umění. Much S1a

Encyklopedický přehled zachycuje některé z důležitých momentů komplexního vývoje umění ve výtvarné oblasti euroamerického prostoru posledních třiceti let

Encyklopedický přehled evropského umění 17.století, jemuž dal charakteristickou podobu umělecký sloh - barok.

Přehledný vývoj výtvarné kultury raně křesťanského Západu, Východu, Byzance a románského slohu v Evropě (4.až 12.století).

Encyklopedický přehled světového umění od počátku dvacátého století až po šedesátá léta.

Encyklopedický přehled zachycuje některé z důležitých momentů komplexního vývoje umění ve výtvarné oblasti euroamerického prostoru posledních třiceti let.

Encyklopedický přehled pozdní evropské renesance vymezené vztahem k antickým ideálům, racionalismem a humanismem nové doby.

Druhý díl Pijoanových dějin umění je věnován antice, umění Řecka, umění Etrusků a vývoji římského umění.

Dodatkový 11. svazek encyklopedického díla obsahuje témata, na které se v desetisvazkovém souboru nedostalo.

Encyklopedický přehled evropské renesance vymezené vztahem k antickým ideálům, racionalismem a humanismem nové doby.

Encyklopedický přehled evropského gotického umění a umělecká tvorba arabského světa ve stejném slohovém období.

Encyklopedický přehled světového umění od poslední dekády devatenáctého století po dvacátá léta našeho století.

Encyklopedický přehled evropského umění 18. až l9. století, kdy umění překročilo z období historických slohů do období moderních směrů.

Můj názor na knihu Dějiny umění. (8 /):

zrušit
Originál: Historia del arte. Tomo 8, Histoire de l'arte. Tome 8 (francouzsky, španělsky, polsky)
, Vyd. 4., v Knižním klubu 1, česky, Balios, Knižní klub, / Světové umění, svazek 65, Praha, 364 stran, ISBN: 8071767646
TOPlist