Podmínky sítě Baila

Vítejte!

Děkujeme, že používáte nebo chcete používat služby Baila. Jejich prvním využitím vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Zde jsou některé základní pojmy používané dále v tomto dokumentu:

Podmínky: pro účely tohoto dokumentu se termínem Podmínky označují souhrnně tyto podmínky užívání a taktéž podmínky zpracování osobních údajů, jež jsou umístěné na našem webu a jsou veřejně dostupné.

Obsah: Všechna data, která vložíte na Baila, zejména názory, recenze, komentáře, doporučení, fotografie, řebříčky nebo seznamy, včetně komunikace uživatelů, se společně nazývají Obsah.

Provozovatel: Provozovatelem služby Baila je Baila Communication, s.r.o., identifikační číslo: 24809501, se sídlem Rozárčina 1480/7, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176288. Podrobné kontakty na jsou k dispozici volně na Baila, především na adrese: http://baila.net/dokumenty/kontakty

Baila: Baila označuje web www.baila.net, www.baila.cz či jakékoliv jiné platformy, které jsou označené, zcela či částečně, logy a jinými označeními či vizuály „Baila“ či „Baila.net“, a to již nyní aktivními, či v budoucnu vyvinutými a zprovozněnými.

Čtenář nebo Uživatel: Čtenářem je každá osoba, která využívá služeb Baila. Čtenář může být v textu označen i jako Uživatel, význam je stejný.

Elektronická kniha (eKniha): je dokument v elektronické podobě, obsahující autorské dílo (především text, fotografie, grafiku, animovanou grafiku, zvuk), určený k přímé duševní konzumaci díla čtenářem prostřednictvím elektronických zařízení (především čtečka elektronických knih, tablet, počítač nebo telefon).

Autor: Autorem je každá fyzická nebo právnická osoba (nejčastěji spisovatel nebo nakladatel), která je zapojená do Programu pro Autory a Nakladatele.

Knihovna: Knihovnou je každá právnická osoba, která je zapojená do Programu pro Knihovny.

Knihkupec: Knihkupcem je každá fyzická nebo Právnická osoba, která je zapojená do Programu pro Knihkupce.

Program pro Autory a Nakladatele, Program pro Knihovny a Program pro Knihkupce jsou definovány samostatnou Smlouvou s Provozovatelem. Vstup do těchto programů podléhá schválení Provozovatelem.


Využívání služeb

Služby Baila jsou pro Uživatele zdarma.

Služby Baila smíte využívat jen v mezích platných právních předpisů. Při používání služeb Baila se dále musíte řídit veškerými zásadami, které jsou zveřejněny v těchto Podmínkách a případně jsou doplněny přímo v Baila v rámci jednotlivých funkcí.

Při registraci nemusíte používat své skutečné jméno. Doporučujeme ale používat jméno, podle kterého vás rozeznají přátelé. Jméno můžete kdykoliv změnit. Nesmíte se však vydávat za jiného Čtenáře (skutečného či smyšleného), ani za jinou žijící osobu nevyužívající služeb Baila.

 Nesmíte vkládat tento obsah:

- nenávistné projevy, výzvy k násilí, pornografii a rasistické či xenofobní názory

- výzvy k porušování zákona

- komerční sdělení vč. jakékoliv propagace politických stran či hnutí

- viry nebo jiné škodlivé kódy

- obsah, který šikanuje, zastrašuje nebo přímo obtěžuje jiného čtenáře

- obsah, který porušuje autorská práva,  práva  související  s právem autorským,  práva  k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová, nebo odkazy na obsah, který tato práva porušuje, nebo odkazy na weby anebo služby, jež jsou všeobecně známé porušováním autorských práv nebo podněcováním k němu, nebo jež jsou všeobecně využívány pro obsah, který porušuje autorská práva (například torrenty)

- pořádat soutěže, upozorňovat na slevy nebo rozdávat propagační předměty (bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele)

Jako Čtenář nesmíte Baila používat ke svému komerčnímu obohacení (například k prodeji svých recenzí či názorů vydavatelství nebo autorovi) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Dále nesmíte shromažďovat obsah nebo informace o uživatelích pomocí automatických nástrojů (například vyhledávací roboti, harvestery, crawlery, scrapery) bez předchozího písemného svolení Provozovatele.

Při využívání Baila nesmíte utajovat či maskovat svou geografickou polohu (například, ale nejen: maskovat svou IP adresu, využívat zahraniční proxy). Toto opatření je nutné proto, že některý obsah lze zobrazovat, licencovat, sublicencovat anebo prodávat či poskytovat zdarma jen  ve vybraných lokalitách.

Nesdělujte nikomu své heslo, neumožňujte nikomu přístup ke svému účtu ani nedělejte nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost vašeho účtu. Nepřenášejte svůj účet na jiného Čtenáře bez předchozího písemného svolení Provozovatele. Baila nenese žádným způsobem odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou. Ve vztahu k Baila jste zavázáni i z úkonů provedených za použití vašeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

 V případě, že vaše jednání není v souladu s těmito Podmínkami, můžeme vám služby Baila pozastavit nebo ukončit a/anebo smazat nebo znepřístupnit obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami.

Svůj účet jste oprávněni kdykoliv zrušit. Po zrušení účtu bude veškerý obsah, který jste do Baila vložili, na Baila zachován i s vaším jménem používaným na Baila. Obsah může být anonymizován (tedy jméno bude změněno, nebo bude obsah označen jako Smazaný uživatel) na vaší žádost (e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na Baila, bude-li k dispozici).

 Jsme oprávněni přerušit bez náhrady přístup k Baila za účelem provedení nutných oprav či údržby hardwarového a softwarového vybavení.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Přijetím těchto Podmínek současně dáváte souhlas k zasílání marketingových a obchodních sdělní. V některých případech jsou oznámení přímo součástí poskytovaných služeb anebo jsou přímo poskytovanou službou (například oznámení o tom, že kniha, na kterou čekáte, již vyšla). Zasílání některých informací můžete zrušit.

 Komunikace Baila s Uživateli i ostatními osobami probíhá elektronicky prostřednictvím e-mailů, přes e-mailové adresy, které jsou volně přístupné na Baila, nebo přímo přes rozhraní Baila.

 

 

Obsah

Přestože Provozovatel stanovuje pravidla chování Uživatelů na Baila, nemá žádnou přímou možnost ovlivnit jejich skutečné chování. Provozovatel tedy nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na Baila, jeho užití a nakládání s ním.

 Pokud vkládáte na Baila obsah, potvrzujete, že jste nositelem veškerých autorských a jiných práv k tomuto obsahu. Umístěním obsahu na Baila souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti.  Zároveň udělujete Provozovateli nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, bezúplatnou, časově a teritoriálně neomezenou licenci na použití tohoto obsahu.

 Používáním Baila nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám, k databázi, jejím částem ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách.

Velmi si vážíme vašich ohlasů či návrhů na změny či zlepšení služeb Baila. Smíme je použít bez nároku na honorář pro vás.

 Pořízení, ověření, spojování, deduplikace a převádění obsahu databází Baila představovalo a představuje kvalitativně i kvantitativně pro databáze podstatný vklad a na tvorbu databází Baila Provozovatel vynaložil značné prostředky. Databáze je pořizována, ověřována, spojována, deduplikována, převáděna a doplňována pravidelně (zpravidla denně). Proto Provozovatel uplatňuje zvláštní právo pořizovatele databáze především dle § 88 až § 93 dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

 V Baila se zobrazuje i obsah, který nepatří Provozovateli. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Provozovatel může dle svého výlučného uvážení rozhodnout a určit, zda je obsah legální a splňuje naše podmínky, a pokud se domnívá, že naše podmínky nebo právní předpisy porušuje, může Provozovatel obsah odstranit, nebo zamezit jeho zobrazování.

 Každá osoba (Uživatel i jiná osoba) může Provozovatele na nelegální obsah upozornit. Provozovatel může takovýto obsah v přiměřené době odstranit nebo zamezit jeho zobrazování, a to i bez přímého prokázání porušení zákona nebo podmínek. Pokud se však porušení zákona nebo podmínek následně neprokáží, může Provozovatel obsah poté zase zveřejnit.

 

Stahování elektronických knih (eKnih)


Čtení eKnih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware na straně uživatele (například, ale nejenom, čtečka elektronických knih, tablet, smartphone, software pro čtení elektronických knih). Baila neodpovídá za nemožnost stažení eKnihy anebo čtení eKnihy způsobenou nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele a není povinna uživateli refundovat případnou již provedenou platbu, ani jakoukoliv škodu.

Stažení eKnihy znamená úplatné nebo bezúplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě, určeného pro majitele uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.

Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že eKnihy nabízené Baila mohou být šifrované s ochranou Adobe DRM, nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a Baila v souladu se smlouvami, které má uzavřené, musí užít veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

eKnihy z nakladatelství Grada nesmí uživatel tisknout ani kopírovat a to ani jejich část. Je také zakázán převod těchto eKnih do jiného formátu.

eKnihy nabízené na Baila jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou eKnihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované eKnihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat eKnihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména eKnihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Baila uděluje licenci výhradně na území České republiky a Slovenské republiky, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

K uzavření Smlouvy dochází u eKnih, které jsou zdarma okamžikem, kdy uživatel klikne na tlačítko Stáhnout eKnihu.

K uzavření Smlouvy dochází u eKnih, které nejsou zdarma okamžikem připsání kupní ceny na účet Baila, a to nejpozději do sedmi dnů ode dne objednávky. V případě, že v uvedené lhůtě nebude částka připsána, objednávka bude ze strany Baila považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí. Uživatel je oprávněn stáhnout eKnihu až po připsání platby na účet Baila.

Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým eKnihám je uvedena vždy u každého díla. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

 

Na závěr

Tyto Podmínky jsou volně umístěny na Baila.

Tyto Podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.  

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užívání, a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na Baila. Uživatel bere na vědomí, že menší změna těchto Podmínek, která nemá negativní vliv na uživatelskou zkušenost (například oprava gramatické chyby nebo zavedení nové služby) mu nebude aktivně oznámena. O větších změnách podmínek, především, ale nejenom o těch, které by měli negativní dopad na uživatelskou zkušenost, Baila Uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 15 dní před jejich změnou. Pokud se Uživatel ve lhůtě 15 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním podmínek souhlasí. V případě nesouhlasu Uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde ke zrušení účtu Uživatele.

Text těchto podmínek byl sepsán v češtině. Pokud by některá přeložená verze nesouhlasila s českou verzí, je rozhodující česká verze.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27.5.2013.

od 172 Kč
od 179 Kč
od 180 Kč
od 203 Kč
od 195 Kč
od 90 Kč
Publikace téma stigmatu – nebo také nálepek, chcete-li – pojímá vskutku komplexně od historického vývoje až po současné snahy o osvětu a tzv.…
Jana Hažlinská, 8. listopadu 2015, VašeLiteratura.cz
Ocelové Srdce je velmi slibným prvním dílem začínající série, která toho do budoucna slibuje mnoho, a já už se moc těším na to, jak bude pokračovat.…
Kateřina Müllerová, 2. června 2015, VašeLiteratura.cz
TOPlist